CANAL INTERN D’INFORMACIÓ

En compliment de l’establert en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (la ‘Llei’), VENDING EL CAFETÓ, S.L. ha implantat un sistema intern d’informació.

Aquest sistema compleix amb la finalitat de la citada Llei permetent que les persones físiques puguin informar sobre alguna de les accions o omissions a les que es refereix el seu article 2, fonamentalment infraccions del Dret de la UE i infraccions penals o administratives greus o molt greus i així mateix, conseqüència de la unificació en el mateix canal d’informació, aquelles informacions relacionades amb l’assetjament i el pla d’igualtat a l’empresa.

Per mitjà de l’enllaç que trobarà a continuació es podrà accedir a la informació rellevant sobre el Sistema Intern d’Informació, la persona Responsable del Sistema, els Drets de la persona informant i la Política de Protecció de Dades. Així mateix, podrà consultar el procediment establert per a la gestió de les seves comunicacions.

CANAL INFORMACIÓ